سمینار آموزشی تغذیه و مکمل های ورزشی اسفند 97

سمینار آموزشی تغذیه و مکمل های ورزشی اسفند 97

خلاصه خبر تاریخ انتشار: 1398/5/2

برگزاری سمینار آموزشی دو روزه با ارائه گواهی ار فدراسیون پزشکی ورزشی در اسفند 1397 برگزار گردید.

سمینار آموزشی تغذیه و مکمل های ورزشی