دوره آموزشی اصول فنون مذاکره

مهلت ثبت نام
1397/09/13
تاریخ شروع
1397/09/14
تاریخ پایان
1397/09/14
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

دوره آموزشی اصول فنون مذاکره

دوره آموزشی اصول فنون مذاکره : دوره آموزشی اصول فنون مذاکره

مدرس: محسن مسعودیان  
قیمت کارگاه: 3.500.000ریال