دوره آموزشی جامعه شناسی بازار

مهلت ثبت نام
1397/09/13
تاریخ شروع
1397/09/15
تاریخ پایان
1397/09/15
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

دوره آموزشی جامعه شناسی بازار

دوره آموزشی جامعه شناسی بازار :

مدرس: محسن مسعودیان  
قیمت کارگاه: 2.750.000ریال