دومین نشست تخصصی سلسله مباحث جامعه شناسی ایران (زن ایرانی از آرمان تا واقعیت)

مهلت ثبت نام
1397/08/20
تاریخ شروع
1397/08/20
تاریخ پایان
1397/08/20
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

دومین نشست تخصصی سلسله مباحث جامعه شناسی ایران (زن ایرانی از آرمان تا واقعیت)

دومین نشست تخصصی سلسله مباحث جامعه شناسی ایران (زن ایرانی از آرمان تا واقعیت) :