کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در هزاره سوم

مهلت ثبت نام
1395/09/09
تاریخ شروع
1397/07/19
تاریخ پایان
1397/07/18
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در هزاره سوم : کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در هزاره سوم